Osoby a uživatelé

Kdo je osoba

Osobou se v systému Pohodlne.info rozumí každá evidovaná osoba, může se jednat o:

 • členy spolku (fyzické osoby),

 • účastníky událostí,

 • uchazeče o členství po vyplnění přihlášky,

 • zaměstnance s přístupy do systému,

 • jiné osoby s vazbou na váš spolek (např. rodiče, bývalí členové aj.).

Evidovat je možné také právnické osoby, viz Firmy/Instituce.

Na evidované osoby je možné nahlížet v modulech:

 • Členové - fyzické osoby s aktivním členstvím (podle aktuálního data),

 • Události - osoby, které jsou účastníky událostí,

 • Osoby - souhrnný pohled na veškeré evidované fyzické osoby,

 • Firmy/Instituce - právnické osoby s aktivním členstvím i bez něj.

Přidáním osoby nevzniká uživatel do systému. Evidovat tak můžete libovolné kontakty bez obav, že mohou nahlížet do členské sekce. Více o založení uživatelů pro členy i manažery se dozvíte v kapitole Správa uživatelů a role.

Evidence osob

Nová osoba vzniká:

Menu Osoby poskytuje seznam všech osob v systému. Jedná se o standardní tabulku s možností filtrace a seřazení.

osoby seznam
Obrázek 1. Seznam osob

Hodnoty, které se v seznamu zobrazují, si můžete upřesnit pomocí nastavení sloupců a rozšířeného filtru.

Přidání nové osoby

Pro založení nové osoby v systému slouží tlačítko + Nová osoba.

osoby nova osoba
Obrázek 2. Zadání nové osoby do systému

Zadáte potřebné údaje, můžete také rovnou zadat členství klikem na tlačítko ikona tuzka

osoby nova osoba clenstvi
Obrázek 3. Úprava členství nové osoby

Na závěr nezapoměňte uložit tlačítkem tlacitko pridat novou osobu

Přidáním osoby nevzniká uživatel do systému. Evidovat tak můžete libovolné kontakty bez obav, že mohou nahlížet do členské sekce. Více o založení uživatelů pro členy i manažery se dozvíte v kapitole Správa uživatelů a role.

Detail osoby

Detail osoby zobrazíte dvojklikem na řádku vybrané osoby v seznamu osob v libovolném modulu systému.

osoby karta osoby
Obrázek 4. Detail osoby

V záhlaví detailu osoby vidíme:

 • Základní osobní údaje

 • Uživatel - indikuje, zda má osoba aktivního uživatele pro přihlašování do systému, viz. kapitola správa uživatelů.

 • Kontrola duplicit - podezření na duplicitně založené fyzické osoby, detailní informace o možných stavech nalezených duplicit viz. kapitola stavy duplicit.

Níže se v detailu osoby nachází karty:

 • Aktivity - historie e-mailů a dalších typů komunikace s danou osobou,

 • Kontakty - kontaktní údaje na danou osobu,

 • Členství a platby - údaje o přiřazeném členství a přehled všech pohledávek,

 • Události - seznam událostí, kterých se osoba účastní, včetně souvisejících pohledávek,

 • Info - další atributy, které si u osoby evidujete, více o doplňkových atributech v kapitole další informace,

 • Skupiny - ve kterých skupinách je osoba zařazena, více o skupinách v kapitole skupiny osob,

 • Dokumenty - osobní dokumenty dané osoby,

 • Vztahy - přehled vztahů s jinými osobami nebo institucemi, více o vztazích v kapitole vztahy mezi osobami,

 • koně/psi - v případě, že využíváte některý ze speciálních modulů jezdectví nebo kynologie,

 • Svaz - svazy, kterých je osoba členem,

 • Souhlasy - seznam udělených souhlasů,

 • Záznamy - evidence nahlížení na vybranou osobu.

Detail můžete zobrazit také pro právnickou osobu.

Další informace osoby

V systému je možné definovat i další atributy, které si přejete evidovat u osob. Více o nastavení takových atributů se dozvíte v kapitole Doplňkové info osoby

Zadání infa u osoby

Konkrétní doplňkové info k osobě přidáte v detailu osoby v kartě Info tlačítkem ikona plus

info osoba nove
Obrázek 5. Zadání nového infa Velikost trička u osoby

Zadaná infa osoby se pak zobrazí v detailu osoby v kartě Info,

info osoba seznam

nebo je lze zobrazit v seznamech osob a členů pomocí přizpůsobení sloupců a nastavení zobrazení vlastních atributů.

info seznam osob
Obrázek 6. Infa na seznamu osob

Skupiny osob

Vybrané osoby lze sdružovat do předem definovaných skupin. Více o jejich definici v kapitole Skupiny osob.

Zařazení osoby do skupiny

Zařazení vybrané osoby do skupiny provedete buď jednotlivě v detailu osoby v kartě Skupiny tlačítkem ikona plus nebo hromadně na seznamu osob/členů označíte požadované osoby a pomocí tlačítka Hromadné operace → +Přidat skupinu zadáte požadované údaje.

Vztahy mezi osobami

V rámci organizace mohou mezi osobami vznikat vztahy, např. rodič-potomek, partner-partner. Mohou být definovány mezi osobami fyzickými i právnickými, např. statutár-spolek.

Detaily o definici vztahů naleznete v kapitole Vztahy mezi osobami

Zadání vztahů osobám

Vztah osobám zadáte v detailu jedné ze zúčastněných osob v její kartě Vztahy.

Tlačítko ikona pridat osobu přidá do vztahu zcela novou osobu, která dosud není v systému evidovaná.

vztah novy osoba nova
Obrázek 7. Zadání vztahu se založením osoby

Tlačítkem ikona chain přidáte do vztahu již existující osobu.

vztah novy

V detailu osoby v kartě Vztahy uvidíte přidané vztahy.

vztahy osob seznam
Obrázek 8. Seznam vztahů vybrané osoby

Hromadné operace na seznamu osob

Nad vybranými osobami je možné provádět hromadné operace, jako např. přidat/ukončit/prodloužit členství, změnit status, přidat/odebrat skupinu, přidat/odebrat svaz, upravit pohlaví, smazat osobu/vybrané části u osoby, přidat/smazat vybrané info osoby.

osoby hromadne operace
Obrázek 9. Nabídka hromadných operací nad vybranými osobami
Smazat vybrané části osob

Tato funkce umožňuje jednoduše smazat zvolené části u vybraných osob. Lze smazat kontakty nebo platby a je potřeba požadavek na smazání potvrdit.

osoby hromadne smazat casti
Obrázek 10. Potvrzení smazání částí u označených osob

Akce smazání částí osob je nevratná!

Smazat vybrané osoby

Tato funkce umožňuje smazat vybrané osoby včetně kompletní historie. Požadavek na smazání je potřeba potvrdit.

hromadne operace smazat osoby
Obrázek 11. Dialog smazání vybraných osob

Akce smazání osob je nevratná! Doporučujeme používat jen ve výjimečných případech.

Smazat vybrané info

Tato funkce umožňuje smazat zvolené info u vybraných osob a požadavek je potřeba potvrdit.

hromadne operace smazat info
Obrázek 12. Dialog hromadného smazání vybraného infa u zvolených osob

Akce smazání infa osob je nevratná!

Přidat info

Tato funkce umožňuje přidat/přepsat zvolené info u vybraných osob.

hromadne operace info
Obrázek 13. Hromadné přidání zvoleného infa u vybraných osob

Označení možnosti Přepsat stávající hodnoty umožní přepsat původní hodnotu infa, pokud je u vybrané osoby již zadaná. Pokud tato možnost není zvolena a info již je u vybrané osoby zadané, hodnota infa zůstane zachována.

Kontrola duplicit osob

Na vybraných seznamech můžete zkontrolovat, zda se v systému nachází podezření na duplicitně založené fyzické osoby.

Tuto kontrolu můžete použít v seznamu osob, členů nebo účastníků události pomocí úpravy nastavení sloupců a přidání položky Kontrola duplicit do aktuálního zobrazení.

kontrola duplicit seznam
Obrázek 14. Kontrola duplicit osob na seznamu účastníků události

Indikátory případných duplicit mohou nabývat těchto hodnot

 • ikona duplicita ok Duplicita nenalezena - nebylo nalezeno žádné podezření na duplicitní záznam na základě kontaktního e-mailu.

 • ikona duplicita slaba Slabá duplicita - e-mail v hlavním kontaktu se shoduje s jinou osobou odlišného jména. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí druhá a případná další osoba a její členské číslo.

duplicity tooltip
Obrázek 15. Informace o nalezené shodě v e-mailech
 • ikona duplicita silna Silná duplicita - shoduje se jméno,příjmení a e-mailová adresa s jinou osobou. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí druhá a případná další osoba a její členské číslo.

duplicity shoda silna
Obrázek 16. Informace o nalezené shodě ve jméně, příjmení a e-mailu

Sloučení osob

S pomocí tlačítka duplicity shoda silna button můžete u konkrétní osoby vyvolat její sloučení.

V rámci sloučení se do vybrané vedlejší osoby přepíšou všechny záznamy:

 • Aktivity (e-maily)

 • Záznamy účasti

 • Vstupenky

 • Dokumenty

 • Platby

 • Doplňkové infa

Je možné ručně vybrat zda se mají přepsat i záznamy:

 • Osobní údaje

 • Kontakty

Tyto záznamy se přepíšou do vybrané vedlejší osoby se záznamem duplicity.

Možnost sloučení osob je možná pouze z "nejmladší" osoby s duplicitou. Pokud naleznete osobu s duplicitou, u které se tlačítko nenachází, je nutné v Seznamu osob dohledat odpovídající osobu, která byla vytvořena později.

Akce sloučení osob je nevratná! Doporučujeme používat jen pokud si jste jistí, že se jedná o tutéž osobu.

Evidence právnických osob

V menu Firmy/Instituce naleznete seznam institucí vedených v systému.

instituce
Obrázek 17. Seznam institucí vedených v systému

Detail právnické osoby

Poklepáním na instituci zobrazíme detailní informace.

instituce info
Obrázek 18. Detail instituce

Tlačítko ARES načte údaje o instituci z Administrativního registru ekonomických subjektů. Můžete tedy porovnat údaje z ARESu s údaji v evidenci, případně využít možnosti importovat údaje či importovat adresu z ARESu do Vaší evidence zatržením těchto možností.

instituce info ares
Obrázek 19. Zobrazení informací z ARESu

Nová instituce

Přidat instituci do seznamu můžete tlačítkem tlacitko nova instituce V dialogovém okně zadejte IČO a případně název instituce.

nova instituce
Obrázek 20. Nová instituce

Tlačítko ARES načte údaje o instituci z Administrativního registru ekonomických subjektů. Můžete využít možnosti importovat údaje či importovat adresu z ARESu do Vaší evidence zatržením těchto možností.

nova instituce ares
Obrázek 21. Import údajů o nové instituci z ARESu

Další informace instituce

V systému je možné definovat i další atributy, které si přejete evidovat u právnických osob. Více o nastavení takových atributů se dozvíte v kapitole Doplňkové info osob a institucí.

Skupiny institucí

Vybrané instituce lze sdružovat do předem definovaných skupin. Více o skupinách v kapitole Skupiny osob.

Typy institucí

Každé instituci lze přiřadit předem definovaný typ. Provedete v detailu instituce pomocí tlačítka Upravit a v sekci Typ vyberete z nastavených typů.

Jak definovat typy institucí se dozvíte v kapitole Typy institucí.

Hromadné operace na seznamu institucí

Nad vybranými institucemi je možné provádět hromadné operace, jako např. přidat/ukončit/prodloužit členství, změnit status, přidat/odebrat skupinu, smazat osobu/vybrané části u osoby, přidat/smazat vybrané info osoby.

instituce hromadne operace
Obrázek 22. Hromadné operace na seznamu institucí

Více informací se dozvíte v kapitole Hromadné operace na seznamu osob.

Správa uživatelů a role

Role

Existuje několik druhů uživatelů odlišných ve způsobu, jakým do aplikace přistupují. Podle toho jsou zařazeni do příslušné role.

 • Majitel - nejvyšší role, smí přidávat další uživatele do organizace a přiřazovat jim role.

 • Manažer - spravuje manažerskou sekci.

 • Recepce - omezený přístup do manažerské sekce, smí nahlížet na vybrané údaje o členech (např. zda má člen uhrazeny poplatky).

 • Vedoucí skupiny - omezený přístup do manažerské sekce, smí spravovat členy ve skupině, kde je nastaven jako vedoucí. K jiným členům v jiných skupinách nemá přístup.

 • Člen - role určená pro členy organizace, má přístup ke své kartě člena, k událostem a k dokumentům. Vzniká automaticky se založením uživatele pro osobu.

Dle typu členství a data platnosti je u role Člen možné rozlišit, zda je:

 • aktivní - s členstvím typu Aktivní člen platným k aktuálnímu datu,

 • neaktivní - s členstvím s ukončenou/budoucí platností, Bývalí členové, Zájemci, Nečlenové nebo bez členství.

Toto rozdělení má vliv na přístup k dokumentům a zobrazení aktuálního členství v Kartě člena.

S tarifem PORTAL je dále možné na míru určovat přístup k jednotlivým stránkám členské sekce. Část systému může být dostupná pouze pro aktivní členy, další pro všechny přihlášené včetně neaktivních členů a vybraná část pro veřejnost.

Pro nastavení kontaktujte technickou podporu.

Správa uživatelů

Pomocí tlačítka tlacitko sprava uzivatelu v menu Osoby přejdete do přehledu osob filtrovaných dle toho, zda:

 • jsou bez uživatele - nemají založeného uživatele systému.

 • ikona neaktivni uzivatel jsou neaktivní uživatel - mají uživatele, ale nebyl dosud potvrzen aktivační email. Zatím se nemohou přihlašovat.

 • ikona aktivni uzivatel jsou aktivní uživatel - mají uživatele a mohou se přihlašovat.

osoby sprava uzivatelu
Obrázek 23. Seznam osob bez uživatele

Uživatelé pro členy spolku se zakládají v menu Osoby → Správa uživatelů.

Pro uživatele v roli Manažer, Recepce nebo Vedoucí skupiny je nutné přejít do menu Moje organizace → Uživatelé.

Vytvoření uživatele

Osobám bez uživatele můžete založit uživatele v Osoby → Správa uživatelů → Osoby bez uživatele → Hromadné operace → Vytvořit uživatele.

Uživateli se na jeho kontaktní e-mail zašlou všechny potřebné informace k aktivaci účtu a k přístupu do členské sekce.

Osobám, kterým byl uživatel založen, ale doposud si ho neaktivovali ikona neaktivni uzivatel, můžete opětovně zaslat aktivační e-mail pomocí hromadných operací ve filtru neaktivní uživatel.

Nesoulad přihlašovacího a kontaktního e-mailu

V případě, že přihlašovací e-mail uživatele nesouhlasí s e-mailem v kontaktních údajích, zobrazí se ve filtru aktivních uživatelů informační hlášení.

uzivatel upozorneni email
Obrázek 24. Hlášení nesouladu e-mailových adres uživatele

V takovém případě je vhodné člena kontaktovat a vyjasnit, zda:

 • je správná e-mailová adresa v kontaktních údajích člena - pak je vhodné, aby se člen přihlásil do systému a v menu Profil uživatele také změnil e-mailovou adresu a touto se poté bude přihlašovat. Druhou možností je změna přihlašovacího e-mailu uživatele manažerem.

 • je správná e-mailová adresa pro přihlašování - pak je vhodné změnit e-mailovou adresu v kartě člena v sekci Kontaktní adresa, aby zde byla aktuální e-mailová adresa a členovi správně odcházely e-maily ze systému. Může to udělat buď člen sám ve své členské kartě, případně můžete použít tlačítko Hromadné operace → Odeslat informační e-mail uživateli. Tím se přihlašovací e-mailová adresa uživatele přidá do kontaktních údajů vybraného uživatele.

Změna přihlašovacího e-mailu uživatele manažerem

Pokud potřebujete existujícímu uživateli změnit přihlašovací e-mail, postupujte následovně:

 • v úpravě osoby vymažte kód v atributu Uživatel,

 • upravte kontaktní údaje na požadovaný e-mail,

 • v Osoby → Správa uživatelů vytvořte pro danou osobu uživatele znovu.

Smazání uživatele

Pro zrušení uživatele přejděte do detailu zvolené osoby a v úpravě osoby vymažte kód v atributu Uživatel.