Možnosti nastavení

Profil organizace

V menu Moje organizace → Upravit organizaci nastavíte základní informace o Vaší organizaci včetně bankovního spojení.

Profil organizace může editovat pouze Majitel organizace.

Základní údaje o organizaci

Několik záložek se vztahuje k základním údajům o vaší organizaci, které se zobrazují v členské sekci.

 • Základní informace - oficiální název organizace a IČO,

organizace zakladni informace
 • Kontaktní údaje - kontakty organizace,

organizace kontaktni udaje
Obrázek 1. Kontaktní údaje organizace

Bankovní spojení

Na záložce Bankovní účty naleznete informace o bankovních účtech organizace. Správné nastavení bankovního spojení umožňuje automaticky zasílat např. výzvy k platbě a generovat QR kódy pro placení pohledávek.

nastaveni bankovni spojeni
Obrázek 2. Nastavení bankovního spojení organizace

Informace o zakoupeném produktu

Na těchto záložkách naleznete informace k využívání systému Pohodlne.info.

 • Tarif - informace o využívaném tarifu,

 • Souhlasy - přehled udělených souhlasů organizace - jedná se o souhlasy vůči VRK plus, s.r.o. - provozovateli systému Pohodlne.info,

 • Podorganizace - informace o případných podorganizacích organizace pro účely správného fungování manažerské sekce.

organizace souhlasy

E-mailový podpis

Na záložce Podpis v e-mailu naleznete automatický podpis organizace, který se bude vkládat na konec automatických e-mailů nebo e-mailů bez podpisu uživatele

Profil uživatele

V menu Moje organizace → Profil uživatele nastavíte informace o aktuálně přihlášeném uživateli.

Jedná se o informace o uživateli systému, nikoli o členovi vedeném v evidenci.

Základní údaje o uživateli

Nastavit lze tyto údaje:

 • Základní údaje - e-mail, jméno, příjmení a nastavení automatického podpisu pro odesílané e-maily.

uzivatel zakladni udaje
Obrázek 3. Základní údaje uživatele
 • Heslo - formulář pro nastavení hesla uživatele

uzivatel heslo
Obrázek 4. Heslo uživatele

Systémové údaje

Následující záložky slouží ke správnému fungování systému.

 • Souhlasy - seznam souhlasů udělených uživatelem - jedná se o souhlasy vůči VRK Plus s.r.o. - poskytovateli Pohodlne.info.

uzivatel souhlasy
Obrázek 5. Seznam udělených souhlasů
 • Můj pi-kód - formulář pro zobrazení pi-kódu uživatele. Tento pi-kód slouží k provázání uživatele se členem vedeným v evidenci a za běžných okolností jej není potřeba nijak upravovat.

pi-kód uživatele
 • Organizace - přehled organizací a rolí uživatele, ve kterých vystupuje v dané organizaci.

uzivatel organizace
Obrázek 6. organizace a role uživatele

Evidované údaje

Údaje evidované v systému Pohodlne.info můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace. V následujících kapitolách se dozvíte, jak na to.

Nastavení členství a přihlášky

O členství a možnostech jeho nastavení se dozvíte v samostatných kapitolách:

Doplňkové info osob a institucí

K osobám můžete evidovat další doplňkové atributy podle vašich požadavků.

clenove seznam info
Obrázek 7. Seznam členů se zadanými doplňkovými informacemi

Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců.

Doplňkové informace nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Info.

Další informace se člení do tří skupin:

 • Osoby - atributy u osob, např. odebírání ročního zpravodaje.

 • Události - dočasné atributy vztažené k účasti osoby na konkrétní události, např. zájem o účastnické tričko.

 • Instituce - atributy u právnických osob.

Hodnoty infa mohou být těchto typů:

 • Text,

 • Číslo,

 • Odkaz na dokument,

 • Datum,

 • Datum a čas,

 • Ano/Ne,

 • Výběr jedné hodnoty z nabídky definovaných hodnot,

 • Výběr více hodnot z nabídky definovaných hodnot.

Jednotlivé atributy můžete seskupit do skupin.

info nove
Obrázek 8. Zadání nového infa

Typy kontaktů

V systému je možné ke každé osobě evidovat různé typy kontaktů. Defaultně jsou přednastaveny tyto typy:

 • Trvalý pobyt,

 • Kontaktní adresa,

 • Zákonný zástupce,

 • Matka,

 • Otec,

 • Sídlo,

Po dohodě s technickou podporou je možné kontaktní typy upravit (přejmenovat, zredukovat, přidat,..) podle vašich požadavků.

Skupiny osob a institucí

Vybrané osoby nebo instituce můžete sdružovat do skupin, které si sami určíte. Může se jednat například o rozdělení osob ve funkcích nebo do oddílů.

clenove seznam skupiny
Obrázek 9. Seznam členů zařazených do skupin

Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců.

Skupiny osob nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Skupiny.

skupiny seznam
Obrázek 10. Seznam definovaných skupin osob

Nová skupina

Novou skupinu zadáte pomocí tlačítka ikona plus

skupina nova
Obrázek 11. Vytvoření nové skupiny osob

V detailech vybrané skupiny je možné definovat

 • Vedoucího skupiny - zadaný vedoucí pak uvidí pouze členy této skupiny

 • Roli ve svazu

 • Umožnit nastavovat oprávnění v dokumentech dle skupiny - označením této možnosti umožníte nastavovat viditelnost vybraným dokumentům organizace pro tuto skupinu uživatelů

skupina vlastnosti
Obrázek 12. Nastavení vlastností skupiny Trenér

V nabídce pole Vedoucí skupiny jsou zobrazeni uživatelé, kteří jsou zařazeni v roli Vedoucí skupiny. Toto nastavení lze provést v menu Moje organizace → Uživatelé.

Vztahy mezi osobami

V rámci organizace mohou mezi osobami vznikat vztahy, např. rodič-potomek, partner-partner. Mohou být definovány mezi osobami fyzickými i právnickými, např. statutár-spolek.

osoba vztahy
Obrázek 13. Zadané vztahy osoby v detailu osoby

Definici typů vztahů naleznete v menu Administrace → Číselníky → Vztahy.

vztahy seznam
Obrázek 14. Seznam definovaných vztahů osob

Nový typ vztahu

Nový typ vztahu nadefinujte tlačítkem ikona plus. Zadejte název vztahu, jeho reverzní název a určete, zda se vztahu účastní fyzické osoby nebo instituce.

vztah novy
Obrázek 15. Definice nového typu vztahu mezi osobami

Typy institucí

Vybraným institucí můžete zadat typ, který si předem definujete.

instituce typy
Obrázek 16. Seznam institucí s přiřazeným typem

Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců.

Jednotlivé typy institucí nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Typy institucí.

typy instituci
Obrázek 17. Seznam definovaných typů institucí

Nový typ instituce přidáte tlačítkem ikona plus

Forma úhrady

V menu Administrace → Číselníky → Forma úhrady můžete definovat, jaké metody platby mohou být použity při zadávání pohledávek.

forma uhrady
Obrázek 18. Přednastavené formy úhrady

Novou formu úhrady založíte tlačítkem ikona plus