Speciální moduly

Speciální moduly jsou dostupné v tarifech PREMIUM a PORTÁL.

Jezdectví

Systém Pohodlne.info umožňuje evidovat kromě osob také koně a s nimi spojenou ekonomiku.

Menu Koně poskytuje seznam všech koní zadaných v systému.

Každý kůň má svého plátce, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Koně, kteří jsou k osobě přiřazeny, zobrazíte v Detailu osoby v záložce Koně.

Přihlášení uživatelé v Členské sekci mohou vidět vlastní koně na své Kartě člena v záložce Koně nebo v seznamu koní v menu Koně.

Nastavení koní

Definici vašich koní vytvoříte ve spolupráci s technickou podporou.

Budeme od vás potřebovat následující informace:

 • které atributy u každého koně potřebujete mít,

  • jakých hodnot mohou nabývat,

  • které atributy jsou povinné,

  • kdo může hodnoty editovat,

 • zda mají mezi sebou koně vztahy - např. rodič/potomek, které jsou potřebné k sestavení rodokmenu,

 • zda mohou mít evidované osoby s koňmi různé typy vztahů - např. majitel nebo nájemce.

Evidence koní

Jakmile je dokončeno nastavení koní, můžete začít koně evidovat.

V menu Koně zobrazíte všechny koně, které v systému evidujete.

Hodnoty, které se v seznamu zobrazují, si můžete upřesnit pomocí nastavení sloupců.

kone seznam
Obrázek 1. Seznam koní

Seznam koní je možné přidat také do Členské sekce.

Funkce Napsat e-mail slouží k odeslání e-mailu na všechny osoby, které jsou aktuálně s vybraným záznamem ve vztahu.

Kontrola duplicit koní

V rámci seznamu koní můžete zkontrolovat, zda se v systému nachází podezření na duplicitně s jinými zapsanými jedinci.

Tuto kontrolu můžete nastavit pomocí úpravy nastavení sloupců a přidání položky Kontrola duplicit do aktuálního zobrazení.

kontrola duplicit psy
Obrázek 2. Kontrola duplicit na seznamu jedinců

Indikátory případných duplicit mohou nabývat těchto hodnot

 • ikona duplicita ok Duplicita nenalezena - nebylo nalezeno žádné podezření na duplicitní záznam na základě čísla koně.

 • ikona duplicita slaba Slabá duplicita - číslo koně se shoduje s jiným jedincem odlišného jména. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí jména jedinců.

duplicity psi tooltip
Obrázek 3. Informace o nalezené shodě v čísle jedinců
 • ikona duplicita silna Silná duplicita - shoduje se jméno i číslo koně s jinými jedincem. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí jména jedinců.

duplicity psi hard tooltip
Obrázek 4. Informace o nalezené shodě v údajích jedinců

Přidání a editace koně

Přidat nového nebo editovat stávajícíko koně je možné na více místech v systému.

Modul Koně

V menu Koně můžete založit novou položku kliknutím na tlačítko Hromadné operace a zvolením možnosti +Nový záznam. Pro editaci použijte volbu Hromadné operace → Upravit. Pokud označíte více koní, můžete položky u vybraných jedinců editovat hromadně. Využít můžete také funkci Hromadné operace → Vytvořit kopii.

Detail osoby

V detailu osoby v záložce Koně můžete založit novou položku pomocí ikony ikona plus.

Koně mohou ke své osobě přidávat také přihlášení uživatelé v Členské sekci v Kartě člena.

Hromadná editace koní

Některé atributy koní můžete upravit hromadně. V seznamu koní označíte požadované koně a použijete volbu Hromadné operace → Upravit. V dialogovém okně poté vyberete atributy, které se mají u zvolených koní aktualizovat, zapíšete jejich novou hodnotu a uložíte.

kone hromadna editace
Obrázek 5. Hromadná editace vybraných koní

Přiřazení k osobě

Osobě můžete přiřadit již existujícího koně nebo vytvořit nového koně.

Pro vytváření pohledávek souvisejících s koňmi, je potřeba mít koně navázány na osoby a zároveň u nich mít přiřazeny požadované služby.

Navázání existujícího koně

V detailu osoby v záložce Koně navážete již existujícího koně pomocí ikony ikona chain.

V položce Kůň vyhledáte požadovaného koně a pak nastavíte typ vztahu, např. že osoba u přiřazeného koně bude jeho plátcem.

Dále zadáte období, ve kterém je záznam platný nebo vyberete datum z kalendáře.

Pro účely ekonomiky vyberete požadované služby, za které budete chtít v daném období vybírat poplatky.

asset navazani na osobu
Obrázek 6. Navázání existujícícho koně k osobě s možností výběru služeb
Vytvoření nového koně

V detailu osoby v záložce Koně založíte novou položku pomocí ikony ikona plus. V horní části dialogu vyplníte požadované údaje o koni.

Dále zadáte období, ve kterém je záznam platný nebo vyberete datum z kalendáře.

Pro účely ekonomiky vyberete požadované služby, za které budete chtít v daném období vybírat poplatky.

asset novy pro osobu
Obrázek 7. Vytvoření nového koně v kartě osoby s možností výběru služeb

Koně mohou ke své osobě přidávat také přihlášení uživatelé v Členské sekci v Kartě člena.

Zda má kůň přiřazeného svého plátce ověříte v Seznamu koní.

Vlastnosti koně

U každého evidovaného koně můžete zobrazit jeho detail kliknutím na ikonu lupy nebo poklepáním myší na vybraný řádek.

Otevře se Detail koně na první záložce Vlastnosti, kde jsou po jednotlivých skupinách vypsány veškeré evidované položky.

Záložka Vlastnosti koně je nastavena tak, že se zobrazují pouze vlastnosti s vyplněnými hodnotami.

Vztahy a služby za koně

V detailu koně v záložce Vztahy a služby se nachází seznam osob, které maji s koněm definovaný vztah, např. plátce a přiřazené služby pro vybraného koně včetně datumů platnosti těchto služeb.

kun sluzby
Obrázek 8. Seznam služeb zadaných koni dle plátce

Kliknutím na jméno osoby se dostanete do detailu osoby na záložku Koně.

Navázání koně na osobu

Pomocí ikony ikona chain zobrazíte dialog, kde můžete v položce Osoba vyhledat požadovanou osobu, která bude s koněm ve vztahu a platnost od kdy vztah platí. Dále vyberete typ vztahu, např. že se jedná o plátce a můžete vybrat případně i služby. Editaci typu vztahu, platnosti a služeb můžete provést pomocí ikony ikona tuzka. Odebrání vztahu můžete pomocí ikony ikona unchain.

asset navazana na asset
Obrázek 9. Založení nového řádku pro stejného koně s navazující platností
asset ukoncena platnost
Obrázek 10. Zneplatnění záznamu vyplněním datumu DO
Změna přiřazené služby

Služby zobrazené v Detailu koně a v Detailu osoby → Koně určují, za co budete chtít v daném období vybírat poplatky.

V případě, že potřebujete služby změnit, můžeme provést úpravu v detailu koně nebo v detailu osoby v záložce Koně.

Pro zachování historie nejprve původní řádek ukončíme pomocí ikony ikona tuzka vyplněním datumu Do. Poté založíme pomocí ikony ikona chain další řádek pro stejného koně s navazující platností.

Platby za koně

V detailu koně v záložce Platby se nachází historie pohledávek za služby k danému koni napříč všemi plátci, u kterých jsou pohledávky evidovány.

kun platby
Obrázek 11. Seznam pohledávek za služby přiřazených koni dle plátce

Kliknutím na jméno plátce se dostanete do detailu osoby plátce na záložku Koně.

Dokumenty koně

V detailu koně v záložce Dokumenty se nachází seznam dokumentů patřících vybranému koni.

kun dokumenty
Obrázek 12. Seznam dokumentů vybraného koně
Nahrání dokumentu ke koni

Vlastní dokument koně může nahrát jak manažer, tak i člen v kartě svého koně v záložce Dokumenty pomocí tlačítka ikona nahrat.

asset nahrat dokument
Obrázek 13. Přidání vlastního dokumentu koně

V jednom dialogu je možné nahrát jeden a více dokumentů.

Nahrávané dokumenty se ukládají do úložiště do složky koně.

Události koně

V detailu koně v záložce Události se nachází seznam událostí, kterých se zvolený kůň účastnil - účastník události si zvolil tohoto koně pro účast na události.

kun udalosti
Obrázek 14. Seznam událostí vybravého koně

Klepnutím na název události přejdete do seznamu účastníku dané události.

Klepnutím na jméno osoby přejdete do detailu této osoby do záložky Koně.

Poplatky a služby za koně

Poplatky spojené s koňmi je možné nadefinovat v menu Koně → Služby.

menu kone sluzby
Obrázek 15. Menu pro zadání služeb za koně

Zde naleznete všechny definované poplatky spojené s koňmi.

sluzby kone seznam

Pro takto zadané služby je následně možné vytvářet pohledávky.

Zadání nové placené služby

V menu Koně → Služby nadefinujete novou službu pomocí ikony ikona plus .

Každá služba obsahuje tyto informace:

 • název,

 • cenu - slouží pro generování pohledávek u osob/členů,

 • datum od-do - určuje data platnosti dané služby (služba může být poskytována například po dobu kalendářního roku nebo během trvání sezóny),

 • poznámka.

Vytvoření pohledávek za koně

Přiřazení služeb

Pro vytvoření pohledávky je nejprve potřeba přiřadit ke koni danou službu. U člena pak uvidíte například to, že za koně Frona bude platit evidenční poplatek.

Po přiřazení služeb ke koním je možné vytvořit k dané službě pohledávku.

Modul Ekonomika

V menu Ekonomika → Hromadné operace → Vytvořit pohledávky můžete hromadně založit pohledávky pro vybrané osoby.

pohledavka nova sluzby kone
Obrázek 16. Vytvoření nové pohledávky pro vybrané osoby se zahrnutím služeb za koně

Pro zadání služeb ke koním zaškrtnětě v dialogu zatržítko Zahrnout služby za koně v pravém horním rohu.

Vytvoří se pohledávky pro veškeré služby přiřazené ke koním daných osob.

pohledavka zobrazit sluzby kone
Obrázek 17. Zobrazení nové pohledávky pro vybrané osoby se zahrnutím služeb za koně
Detail osoby

V detailu osoby v záložce Členství a platby → Platby můžete vytvořit pohledávku pomocí ikony ikona plus.

Pro zadání služeb k objektům vyberte v pravém horním rohu Přidat služby za koně.

pohledavka nova sluzby kone clen
Obrázek 18. Vytvoření nové pohledávky za služby za zvoleného koně pro osobu v kartě člena

Kynologie

Systém Pohodlne.info umožňuje evidovat kromě osob také psy a s nimi spojenou ekonomiku.

Menu Správa psů poskytuje seznam všech psů zadaných v systému.

Každý pes má svého plátce, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Psi, kteří jsou k osobě přiřazeny, zobrazíte v Detailu osoby v záložce Psi.

Přihlášení uživatelé v Členské sekci mohou vidět vlastní psy na své Kartě člena v záložce Psi nebo v menu Seznam psů.

Nastavení psů

Definici vašich psů vytvoříte ve spolupráci s technickou podporou.

Budeme od vás potřebovat následující informace:

 • které atributy u každého psa potřebujete mít,

  • jakých hodnot mohou nabývat,

  • které atributy jsou povinné,

  • kdo může hodnoty editovat,

 • zda mají mezi sebou psi vztahy - např. rodič/potomek, které jsou potřebné k sestavení rodokmenu,

 • zda mohou mít evidované osoby se psy různé typy vztahů - např. majitel nebo nájemce.

Evidence psů

Jakmile je dokončeno nastavení psů, můžete začít psy evidovat.

V menu Správa psů zobrazíte všechny psy, které v systému evidujete.

Hodnoty, které se v seznamu zobrazují, si můžete upřesnit pomocí nastavení sloupců.

psi seznam
Obrázek 19. Seznam psů

Seznam psů je možné přidat také do Členské sekce.

Funkce Napsat e-mail slouží k odeslání e-mailu na všechny osoby, které jsou aktuálně s vybraným záznamem ve vztahu.

Publikace psa

Publikace psa určuje, zda je daný pes dostupný v rámci Členské sekce. Toto omezení se týká zobrazení karty a registrace na události s daným psem.

V rámci Manažerské sekce jsou i nepublikované záznamy k dispozici. Publikovaný pes je symbolizován ikonou ikona oko modra.

Přidání a editace psa

Přidat nového nebo editovat stávajícího psa je možné na více místech v systému.

Modul Psi

V menu Správa psů můžete založit nového kliknutím na tlačítko +Nový záznam. Pro editaci použijte volbu Hromadné operace → Upravit. Pokud označíte více psů, můžete položky u vybraných jedinců editovat hromadně. Využít můžete také funkcí vytvoření kopie, nastavení či zrušení publikace záznamů.

Detail osoby

V detailu osoby v záložce Psi můžete založit novou položku pomocí ikony ikona plus.

Psy mohou ke své osobě přidávat také přihlášení uživatelé v Členské sekci v Kartě člena.

Hromadná editace psů

Některé atributy psů můžete upravit hromadně. V seznamu psů označíte požadované psy a použijete volbu Hromadné operace → Upravit. V dialogovém okně poté vyberete atributy, které se mají u zvolených psů aktualizovat, zapíšete jejich novou hodnotu a uložíte.

psi hromadna editace
Obrázek 20. Hromadná editace vybraných psů

Kontrola duplicit psů

V rámci seznamu psů můžete zkontrolovat, zda se v systému nachází podezření na duplicitně s jinými zapsanými psy.

Tuto kontrolu můžete nastavit pomocí úpravy nastavení sloupců a přidání položky Kontrola duplicit do aktuálního zobrazení.

kontrola duplicit psy
Obrázek 21. Kontrola duplicit na seznamu psů

Indikátory případných duplicit mohou nabývat těchto hodnot

 • ikona duplicita ok Duplicita nenalezena - nebylo nalezeno žádné podezření na duplicitní záznam na základě čísla psa.

 • ikona duplicita slaba Slabá duplicita - číslo psa se shoduje s jiným jedincem odlišného jména. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí jména psů.

duplicity psi tooltip
Obrázek 22. Informace o nalezené shodě v čísle psů
 • ikona duplicita silna Silná duplicita - shoduje se jméno i číslo psa s jinými jedincem. Po najetí kurzorem na indikátor se zobrazí jména psů.

duplicity psi hard tooltip
Obrázek 23. Informace o nalezené shodě v údajích psů

Přiřazení k osobě

Osobě můžete přiřadit již existujícího psa nebo vytvořit psa nového.

Pro vytváření pohledávek souvisejících se psy, je potřeba mít psy navázány na osoby a zároveň u nich mít přiřazeny požadované služby.

Navázání existujícího psa na osobu

V detailu osoby v záložce Psi navážete již existujícího psa pomocí ikony ikona chain.

V položce Pes vyhledáte požadovaného psa a pak nastavíte typ vztahu, např. že osoba u přiřazeného psa bude jeho majitelem.

Dále zadáte období, ve kterém je záznam platný nebo vyberete datum z kalendáře.

Pro účely ekonomiky vyberete požadované služby, za které budete chtít v daném období vybírat poplatky.

pes navazani na osobu
Obrázek 24. Navázání existujícícho psa k osobě s možností výběru služeb
Zadání nového psa k osobě

V detailu osoby v záložce Psi založíte novou položku pomocí ikony ikona plus. V horní části dialogu vyplníte požadované údaje o psovi.

Dále zadáte období, ve kterém je záznam platný nebo vyberete datum z kalendáře.

Pro účely ekonomiky vyberete požadované služby, za které budete chtít v daném období vybírat poplatky.

pes novy pro osobu
Obrázek 25. Vytvoření nového psa v kartě osoby s možností výběru služeb

Psy mohou ke své osobě přidávat také přihlášení uživatelé v Členské sekci v Kartě člena.

Zda má pes přiřazeného svého plátce ověříte v Seznamu psů.

Vlastnosti psa

U každého evidovaného psa můžete zobrazit jeho detail kliknutím na ikonu lupy nebo poklepáním myší na vybraný řádek.

Otevře se Detail psa na první záložce Vlastnosti, kde jsou po jednotlivých skupinách vypsány veškeré evidované položky.

Záložka Vlastnosti psa je nastavena tak, že se zobrazují pouze vlastnosti s vyplněnými hodnotami.

Rodokmen

Pokud evidujete vztahy mezi psy, můžete zobrazit také rodokmen jedince.

V pravém horním rohu je možné přepínat počet zobrazených generací.

Wrightův koeficient je počítán vždy ze 4 generací předků. Koeficient nezohledňuje neznámé předky.

Pokud se nějaký pes v rodokmenu opakuje (a to až do maximálního počtu generací k zobrazení), je v rodokmenu zvýrazněn barevně.

Rodokmen je možné i vytisknout kliknutím na ikonu tiskárny vedle výběru počtu zobrazených generací.

Tisk rodokmenu je potřeba ještě upravit v nastavení tisku, které se vám po kliknutí na tisk zobrazí. Tabulka může přetékat na další stránku. Proto doporučujeme rozbalit další možnosti nastavení a změnit nastavení okrajů, případně měřítko aj.

V tiskové sestavě se zobrazují obrázky jen pro první dvě generace, pak už se kvůli úspoře místa nezobrazují.

Čím více generací bude zobrazeno, o to více bude rodokmen přetékat na další stránky.

asset rodokmen
Obrázek 26. Rodokmen vybraného psa

Vztahy a služby za psa

V detailu psa v záložce ztahy a služby se nachází seznam osob, které maji s koněm definovaný vztah, např. majitel a přiřazené služby pro vybraného psa včetně datumů platnosti těchto služeb.

pes sluzby
Obrázek 27. Seznam služeb zadaných psovi dle plátce

Kliknutím na jméno plátce se dostanete do detailu osoby plátce na záložku Psi.

Navázání psa na osobu

Pomocí ikony ikona chain zobrazíte dialog, kde můžete v položce Osoba vyhledat požadovanou osobu, která bude se psem ve vztahu a platnost od kdy vztah platí. Dále vyberete typ vztahu, např. že se jedná o majitele a můžete vybrat případně i služby. Editaci typu vztahu, platnosti a služeb můžete provést pomocí ikony ikona tuzka. Odebrání vztahu můžete pomocí ikony ikona unchain.

pes navazana na asset
Obrázek 28. Založení nového řádku pro stejného psa s navazující platností
pes ukoncena platnost
Obrázek 29. Zneplatnění záznamu vyplněním datumu DO
Změna přiřazené služby

Služby zobrazené v Detailu psa a v Detailu osoby → Psi určují, za co budete chtít v daném období vybírat poplatky.

V případě, že potřebujete služby změnit, můžeme provést úpravuv detailu psa nebo v detailu osoby v záložce Psi.

Pro zachování historie nejprve původní řádek ukončíme pomocí ikony ikona tuzka vyplněním datumu Do. Poté založíme pomocí ikony ikona chain další řádek pro stejného psa s navazující platností.

Platby za psa

V detailu psa v záložce Platby se nachází historie pohledávek za služby k danému psovi napříč všemi plátci, u kterých jsou pohledávky evidovány.

pes platby
Obrázek 30. Seznam pohledávek za služby přiřazených psovi dle plátce

Kliknutím na jméno plátce se dostanete do detailu osoby plátce na záložku Psi.

Dokumenty psa

V detailu psa v záložce Dokumenty se nachází seznam dokumentů patřících vybranému psovi.

pes dokumenty
Obrázek 31. Seznam dokumentů vybraného psa
Nahrání dokumentu ke psovi

Vlastní dokument psa může nahrát jak manažer, tak i člen v kartě svého psa v záložce Dokumenty pomocí tlačítka ikona nahrat.

asset nahrat dokument
Obrázek 32. Přidání vlastního dokumentu psa

V jednom dialogu je možné nahrát jeden a více dokumentů.

Nahrávané dokumenty se ukládají do úložiště do složky psi.

Události psa

V detailu psa v záložce Události se nachází seznam událostí, kterých se zvolený pes účastnil - účastník události si zvolil tohoto psa pro účast na události.

pes udalosti
Obrázek 33. Seznam událostí vybravého psa

Klepnutím na název události přejdete do seznamu účastníku dané události.

Kleputím na jméno osoby přejdete do detailu této osoby do záložky Psi.

Poplatky a služby za psy

Poplatky spojené se psy je možné nadefinovat v menu Správa psů → Služby.

menu psi sluzby
Obrázek 34. Menu pro zadání služeb za psy

Zde naleznete všechny definované poplatky spojené se psy.

sluzby psi seznam

Pro takto zadané služby je následně možné vytvářet pohledávky.

Zadání nové placené služby

V menu Seznam psů → Služby nadefinujete novou službu pomocí ikony ikona plus .

Každá služba obsahuje tyto informace:

 • název,

 • cenu - slouží pro generování pohledávek u osob/členů,

 • datum od-do - určuje data platnosti dané služby (služba může být poskytována například po dobu kalendářního roku nebo během trvání sezóny),

 • poznámka.

Vytvoření pohledávek za psy

Přiřazení služeb

Pro vytvoření pohledávky je nejprve potřeba přiřadit ke psovi danou službu. U člena pak uvidíte například to, že za psa Alex bude platit evidenční poplatek.

Po přiřazení služeb ke psům je možné vytvořit k dané službě pohledávku.

Modul Ekonomika

V menu Ekonomika → Hromadné operace → Vytvořit pohledávky můžete hromadně založit pohledávky pro vybrané osoby.

pohledavka nova sluzby psi
Obrázek 35. Vytvoření nové pohledávky pro vybrané osoby se zahrnutím služeb za psy

Pro zadání služeb ke psům zaškrtnětě v dialogu zatržítko Zahrnout služby za psy v pravém horním rohu.

Vytvoří se pohledávky pro veškeré služby přiřazené ke psům daných osob.

pohledavka zobrazit sluzby psi
Obrázek 36. Zobrazení nové pohledávky pro vybrané osoby se zahrnutím služeb za psy
Detail osoby

V detailu osoby v záložce Členství a platby → Platby můžete vytvořit pohledávku pomocí ikony ikona plus.

Pro zadání služeb ke psům vyberte v pravém horním rohu Přidat služby za psy.

pohledavka nova sluzby psi clen
Obrázek 37. Vytvoření nové pohledávky za služby za zvoleného psa pro osobu v kartě člena

Chov

S modulem Kynologie - Chov je možné využívat další rozšíření databáze psů jako například:

 • seznamy chovných fen a plemeníků,

 • potenciální rodokmen - pro ověření příbuznosti a dalších parametrů potenciálních partnerů,

 • generování žádostí - například o Krycí list.

Modul Chov je se zákazníkem vždy nastavován na míru danému klubu. Nápovědu a školení obdržíte individuálně pro váš klub.

Omezení zobrazení karty psa

U každého evidovaného psa můžete omezit podmínky, při kterých se běžnému uživateli nezobrazí detailní Karta psa. Pokud se jedná o uživatele se vztahem k danému psovi, Karty psa se mu vždy zobrazí.

Nastavení omezení Karty psa provedete ve spolupráci s technickou podporou.

Evidence vlastních objektů

S tímto modulem je možné evidenci členské základny rozšířit o libovolné objekty pro potřeby vašeho klubu.

Příkladem takovýchto rozšíření jsou moduly Jezdectví a Kynologie, které umožňují pracovat s danými jedinci.

Objekty, které provazujete s vaší členskou základnou, mohou být také neživé, jako například bytové jednotky, objednávky nebo vozy. Více informací vám poskytneme během individuální konzultace.

Definici vašich objektů vytvoříte ve spolupráci s technickou podporou.

Budeme od vás potřebovat následující informace:

 • které atributy u každého objektu potřebujete mít,

  • jakých hodnot mohou nabývat,

  • které atributy jsou povinné,

  • kdo může hodnoty editovat,

 • zda mohou mít evidované osoby se objekty různé typy vztahů - např. majitel nebo nájemce,

 • zda se s objekty pojí nějaké poplatky.

Golf

Pro golfové kluby nabízíme standardní evidenci členské základny rozšířenou o:

 • strukturované členství,

 • platební kalendáře,

 • synchronizaci s ČGF.

Využijte také možnost pohodlného exportu členů pro ČUS a NSA.

Strukturované členství

Strukturované členství umožňuje jemnější dělení členské základny, kdy nastavíte kategorie a každá kategorie může mít několik členství.

Toto nastavení je dostupné v menu Administrace → Členství a služby.

Kategorie nastavíte v záložce Kategorie.

clenstvi kategorie
Obrázek 38. Seznam kategorií členství

Poté určíte jednotlivá členství v nadefinovaných kategoriích v kartě Členství.

clenstvi typy
Obrázek 39. Seznam členství v nadefinovaných kategoriích

Typy osob nastavíte v menu Administrace → Číselníky→Typy osob a institucí.

Druhy členství nastavíte v menu Administrace → Číselníky→Druh členství.

Zadání nové placené služby

Jakmile máte zadána členství, můžete k nim nadefinovat ceny za služby v záložce Služby ke členství.

clenstvi sluzby
Obrázek 40. Seznam služeb pro definovaná členství

Poplatek můžete s využitím funkce platební kalendář rozdělit do splátek. Definici platebních kalendářů provedete ve spolupráci s technickou podporou.

Přehled přiřazených služeb

Menu Služby poskytuje přehled členů s jednotlivými službami k zadanému datu a typu členství.

Označením volby Zobrazit neaktivní služby se služby neaktivní k zadanéme datu zobrazí jak ve filtru ve sloupci se službami, tak i níže v zobrazené tabulce. Neaktivní služby se vybírají ze všech existujících služeb (nepoužitých, minulých, aktuálních i budoucích).

sluzby
Obrázek 41. Seznam členů se službami k zadanému datu

V nabídce Práce se službami můžete filtrovat různé stavy služeb.

Členové s vygenerovanou službou:
 • zvolte kontrolní datum v kolonce Platnost členství ke dni (např. 1.1.2023),

 • použijte filtr "Má službu".

Členové bez vygenerované služby:
 • zvolte kontrolní datum v kolonce Platnost členství ke dni (např. 1.1.2023),

 • použijte filtr "Nemá službu" ke kontrolnímu datu.

Členové s končící službou v daném období:
 • zvolte kontrolní datum v kolonce Platnost členství ke dni (např. 1.1.2023),

 • použijte filtr "Má službu" a zároveň filtr "Nemá službu" k budoucímu datu (např. 1.2.2023 pro služby končící v měsíci 01/2023 nebo 1.1.2024 pro služby končími v průběhu roku 2023).

Vybraným členům v seznamu lze
 • Přidat službu - nezávislé přidání nové služby s definovaným datem od-do

 • Přidat navazující službu - přidání vybrané služby jako plynule navazující na předchozí, v závislosti na konci platnosti aktuální služby, v délce trvání + 1 rok.

Přidání služby

Pomocí tlačítka +Přidat službu můžete označeným členům přidat nové služby.

Podle zvolené možnosti mohou být služby zadané bez pohledávky nebo se současně může automaticky vytvořit pohledávka.

sluzby nove
Obrázek 42. Přidání služby s pohledávkou

Pokud máte definovaný platební kalendář se splátkami, pomocí tlačítka +Přidat služby a zvolením možnosti Na splátky můžete označeným členům zadat splátky za služby dle nastaveného splátkového kalendáře. Zároveň musí být označeny služby, které obsahuje zvolený platební kalendář.

sluzby nove splatky
Obrázek 43. Zadání služeb se splátkami dle splátkového kalendáře

Přidání navazující služby

Pomocí tlačítka +Přidat navazující službu můžete označeným členům přidat navazující služby. Vybrané služby se přidají jako plynule navazující na předchozí, v závislosti na konci platnosti aktuální služby, v délce trvání + 1 rok.

Podle zvolené možnosti mohou být služby zadané bez pohledávky nebo se současně může automaticky vytvořit pohledávka.

pridat navazujici sluzbu
Obrázek 44. Přidání navazující služby s pohledávkou

Synchronizace s ČGF

V menu Osoby → ČGF naleznete rozhraní pro synchronizaci dat s ČGF. Porovnání dat probíhá pomocí členského čísla.

Naleznete zde tyto pohledy:

 • Rozdíly - seznam osob s aktualizovanými údaji,

 • Pouze v ČGF - seznam osob, které se nenašly ve vaší evidenci,

 • Pouze v evidenci - seznam osob, které se nenašly v ČGF.

Rozdíly

Na kartě Rozdíly se nachází seznam osob, u kterých byly nalezeny nějaké rozdíly mezi daty z evidence a daty z ČGF. Rozdíly jsou červeně zvýrazněny. Před lomítkem se nachází informace pocházející z evidence a za lomítkem informace z ČGF.

cgf prehled
Obrázek 45. Přehled rozdílů dat z evidence a ČGF

Pro přenesení změn z ČGF do evidence označte členy, u kterých mají být v evidenci upravena data podle ČGF a použijte tlačítko tlacitko cgf zmeny

Pouze v ČGF

Na kartě Pouze v ČGF naleznete seznam osob, které se nacházejí pouze v ČGF, ale nikoliv v evidenci.

cgf pouze cgf
Obrázek 46. Seznam osob nacházejících se pouze v ČGF

Pro přenesení vybraných členů z ČGF do evidence označte požadované řádky a použijte tlačítko tlacitko cgf prenest

Pouze v evidenci

Na kartě Pouze v evidenci naleznete seznam osob, které se nacházejí pouze v evidenci, ale nikoliv v ČGF.

cgf pouze evidence
Obrázek 47. Seznam osob nacházejících se pouze v ČGF

Pro ukončení členství vybraným členům v evidenci označte požadované řádky a použijte tlačítko tlacitko cgf ukoncit